نام: سعید ناظریان
دانشکده: علوم انسانی
گروه: حسابداری
مرتبه علمی: مربی
آدرس ایمیل: n a z e r y a n . s a e e d @ y a h o o . c o m

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
کارشناسی ارشد
حسابداری
آزاد اسلامی واحد بروجرد
ایران
1389

سوابق اجرایی

عنوان
سازمان
شروع
پایان
مشاور مالی
شورای اسلامی شهر هچیرود
شهریور 1392
تاکنون
حسابدارومدیر مالی
شرکت تعاونی بزرگ گل وگیاه
تیر 1389
تاکنون