سعید ناظریان

مربی دانشکده علوم انسانی

En

نام: سعید ناظریان
دانشکده: علوم انسانی
گروه: حسابداری
مرتبه علمی: مربی
آدرس ایمیل: n a z e r y a n . s a e e d @ y a h o o . c o m

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
کارشناسی ارشد
حسابداری
آزاد اسلامی واحد بروجرد
ایران
1389

دروس ارائه شده 8 کلاس

عنوان
مکان تشکیل
شماره کلاس
روزها
ساعت تشکیل
مقطع
حسابداری شرکت ها 2
ساختمان اصلی دانشگاه
305
دوشنبه
13-15:30
کاردانی
حسابداری شرکت های 1
ساختمان اصلی دانشگاه
301
یکشنبه
10-12:30
کاردانی
حسابرسی سیستم های کامپیوتر
سایت دانشگاه
*
یکشنبه
7:30-10
کارشناسی
حسلبداری وحسابرسی دولتی
ساختمان اصلی دانشگاه
301
سه شنبه
13-16:30
کارشناسی
سیستم های اطلاعاتی حسابداری
ساختمان اصلی دانشگاه
305
دوشنبه
10-13
کارشناسی
مباحث جاری درحسابداری
ساختمان اصلی دانشگاه
305
دوشنبه
15:30-17
کارشناسی
مبانی وکاربرد کامپیوتر
سایت دانشگاه
*
یکشنبه
16:30-19
کارشناسی
کارآموزی
ساختمان اصلی دانشگاه
*
*
*
کارشناسی

سوابق اجرایی 2 عنوان

عنوان
سازمان
شروع
پایان
مشاور مالی
شورای اسلامی شهر هچیرود
شهریور 1392
تاکنون
حسابدارومدیر مالی
شرکت تعاونی بزرگ گل وگیاه
تیر 1389
تاکنون